Všeobecné obchodní podmínky platné pro nákupy na www.modelmagazin.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem on-line systému pro nákup zboží z edice Model Hobby magazínu, umístěného na internetové adrese www.modelmagazin.cz (dále jen „e-shop“) společností Dart s.r.o., IČ: 45809470, se sídlem: Žirovnická 3133/6 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367, (dále jen „prodávající“) a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „kupující“) vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím systému www.modelmagazin.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „kupní smlouva“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují přiměřeně i práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „zákazník“) na základě kupní smlouvy uzavřené jiným způsobem.
1.2. Případná odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
1.3. Smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem.
1.4. V případě, že se stane kterékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
1.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 4. 2016. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před datem 1. 4. 2016.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
2.1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Pokud je v popisu zboží uvedeno zpochybnění počtu zboží na skladě, vyhrazuje si prodávající právo zboží nedodat, nemá-li ho na skladě. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, zadanou při vytvoření objednávky.
V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro smluvní partnery) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný kupující uhradí svojí předcházející objednávku a než budou věrohodně potvrzeny údaje o kupujícím.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím. Po uplynutí této lhůty je možné objednávku stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodávajícím na tel. 222 585 627 nebo e-mailem: info@modelmagazin.cz
2.2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 3.4 prodávající vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, nebo převodem na účet. Prodávající není povinen vracet částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkové, pilné).
2.3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.modelmagazin.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího podle bodu 3.5 je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
2.4. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2, prodávající má právo pro vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
3.1 Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
3.2 Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, a to včetně poplatků (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
3.3 Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do jedné hodiny od jejího odeslání na tel. 222 585 627, nebo emailem: info@modelmagazin.cz.
3.4 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 nového občanského zákoníku, čímž mu vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nemá za povinnost vracet částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírku), za splnění následujících podmínek:
– vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být dále prodejné;
– nakupující odešle vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce;
– v zásilce s vráceným zbožím musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

POZOR, právo na vrácení zboží se dle zákona nevztahuje na dodávku novin, periodik a časopisů ani CD.

3.5 Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
3.6 Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dnů. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, může objednávku zrušit.
3.7 Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu na fakturu, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky ve splatnosti dle uzavřené smlouvy.
3.8 Kupující, který si vytvoří účet v e-shopu, souhlasí se zařazením své e-mailové adresy mezi odběratele newsletterů. Svůj registrovaný e-mail je možné po obdržení prvního newsletteru kdykoliv smazat z databáze odběratelů.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1 Všechny ceny, uvedené v e-shopu, obsahují platné DPH a balné.
4.2 Zboží, objednané na dobírku, je zasílané doporučeně. Při volbě úhrady ceny zboží předplatbou je zboží zasláno jako obyčejná zásilka.
4.3 Objednané zboží dodáno do 20ti dnů od objednání, respektive přijetí platby.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Prodejce: Dart. s.r.o, IČ: 45809470 DIČ: CZ 45809470

1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
a) e-mail – Zasláním e-mailu na adresu info@modelmagazin.cz.;
b) poštou – zasláním reklamace na adresu Dart, s.r.o., Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10.

2. Každá reklamace musí obsahovat:
a) číslo objednávky;
b) popis zjištěných závad.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, telefonem, faxem nebo poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu.

Komentáře jsou uzavřeny.